1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės”), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su „nemunoturas.lt” taisyklėmis ir su jomis sutinku”), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „nemunoturas.lt” internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo „nemunoturas.lt” puslapyje metu ir, norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo patvirtinti pakeistas Taisykles.
1.3. Internetinės parduotuvės „nemunoturas.lt” prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.4. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.4.3. juridiniai asmenys;
1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad, sutinka su Taisyklėmis, įsipareigoja jų laikytis bei turi teisę pirkti prekes „nemunoturas.lt” internetinėje parduotuvėje.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje „nemunoturas.lt” Pirkėjas gali:
2.1.2. nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje.
2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
2.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje „nemunoturas.lt” tikslais.

2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.5. Klientas atlikdamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams, apie tai užpildęs informacinį lauką „papildoma informacija“.
2.6. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje „nemunoturas.lt”, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas atsisako, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius paslaugas ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užsakyti”, o Pardavėjas susisiekęs su Pirkėju jo nurodytu el. paštu, patvirtina užsakymą atsiųsdamas, laišką el. paštu apie užsakymo patvirtinimą.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma „nemunoturas.lt” internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „nemunoturas.lt” internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, pateikdamas tokį prašymą Pardavėjui el. paštu (info@nemunoturas.lt) arba susiekęs su Pardavėju telefonu (tel. Nr: +370 610 91039). Pirkėjo nurodytus duomenis Pardavėjas ištaiso/patikslina ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.

4.3. Pirkėjas (vartotojas) teise atsisakyti įsigytų prekių / paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė / paslauga nebuvo suteikta dėl Pardavėjo kaltės.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka (Taisyklių 8 ir 9 skyriai).

5.2. Pirkėjas, naudodamasis „nemunoturas.lt” internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve.

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą bei grąžinti sumokėtus pinigus, jeigu dėl sistemos trikdžių parduotą daugiau prekių / paslaugų negu galėjo būti parduota. Pirkėjas apie tai informuojamas el. paštu ir / arba telefonu.


7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės „nemunoturas.lt” teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti patvirtinimą Pirkėjo nurodytu el. paštu apie Pirkėjo užsakytas prekes  / paslaugas.


8. Apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1 Atsiskaitymas per platformą Paysera.lt

Užsakymo pabaigoje Jūs būsite nukreipti į Paysera.lt sistemą, kur galėsite pasirinkti Jums priimtiną atsiskaitymo būdą. Apmokėjimą per Paysera.lt matysime iš karto, todėl atsiskaitant šiuo būdu, Jūsų užsakymo vykdymo laikas bus trumpiausias.

Bet jei iškilo kažkokių klausimų, nedvejodami kreipkitės telefonu Tel: +370 610 91039 arba el. paštu info@nemunoturas.lt.  Malonaus apsipirkimo! www.nemunoturas.lt komanda


9. Prekių / paslaugų grąžinimas ir keitimas

9.1. Įsigytos prekės / paslaugos (bilietai kelionėms laivu bei dovanų kuponai) nekeičiami ir negrąžinami.


10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

10.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

CLOSE
Add to cart